Начало

О нас

Проекты

Ресурсы

Ссылки

Спонсоры

Контакт

 
English
 EN
Български
 BG
 

 Ресурсы

 Статия на проф. д.п.н. Кирил Костов в списание "СПОРТ И НАУКА" / бр.4, 2008/ със заглавие:
 ► "ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ МЕТОДОЛОГИЧЕСКА ГРАМОТНОСТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ В ОБЛАСТТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА"        .pdf формат (Acrobat Reader)

Законы, ПРИКАЗы, стратегии, планыЙ

 файлы в pdf формат (Acrobat Reader)
Закон за физическото възпитание и спорта
Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Конвенция срещу употребата на допинг на Съвета на Европа
Допълнителен Протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на  Съвета на Европа
Олимпийска харта - в сила от 01 септември 2004 г.  
Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта
Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта
Европейска конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви...
Наредба №4 за приемане на ученици в спортните училища
Наредба №8 за провеждането на задължителни медицински прегледи
Закон за народната просвета
Правилник за прилагане на Закона за народната просвета
Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
Национален план за интегриране на деца със специални образо-
вателни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета
Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Бяла книга за спорта
План за действие "Пиер дьо Кубертен" (придружаващ "Бялата книга за спорта")

ШКОЛЬНИЕ ПРОГРАМы ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И СПОРТ

Спортивно-педагогическая литература

Теория на физическото възпитание/Theory of physical education

"ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ"

Автор:
Руси Русев

Благоевград 2000

"КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ"

4 книги: - за 1-ый;- 2-ой;- 3-ий;- 4-ый клас
Авторы:
Кирил Костов
Веселин Маргаритов
Стоян Иванов

"Просвета" 2003/04

Книга за учителя/Teachers' textbook
"ОЛИМПИЗЪМ И ОЛИМПИЙСКО ДВИЖЕНИЕ"

"ОЛИМПИЗМ И ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ"

Авторы:
Райна Бърдарева
Белчо Иванов

София 1998

"ОСНОВыЙ СПОРТНИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ"

Авторы:
Цветан Желязков
Даниела Дашева

"Гера Арт" 2002

"ОСНОВИ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА"
Интегративност и физическо възпитание /Кирил Костов, Йордан Колев/

"ИнтегративностЬ физического воспитания"

Авторы:
Кирил Костов
Йордан Колев

Благоевград, 2006

"ПедагогическаЯ идентификация ШКОЛЬНОГО физическоГО вОСпитаниЯ"

Автор:
Кирил Костов

София, 2006

"Педагогическа идентификация на училищното физическо възпитание"

Еще литература ...
 

 Реклама
 

Beijing 2008

Vancouver 2010

London 2012

Sochi 2014

International olympic committee

International Paralympic Committee

    ICQICQ: 172753098
Для лучшая визуализация сайта пожалуйста изпользуйте Internet Explorer Свалете Internet Explorer My statusSkype:
stefan.kinov

  АФВСТАР  '2008All rights reserved                 Асоциация по физическому воспитанию, спорту, танцам и рекреации